Informace

Vážení odběratelé, z důvodu zvyšujícího se deficitu zdrojů podzemních vod a zvýšenému zájmu o napojování na systém sdružení VHS Kolín si Vás dovolujeme informovat o novém postupu při schvalování Vašich požadavků:

1) Napojení jednotlivých vodovodních přípojek
Z důvodu omezené kapacity vodních zdrojů budou požadavky k napojení na skupinový vodovod VHS Kolín před vydáním stanoviska nejdříve vyhodnoceny za pomoci matematického modelu. Matematický model prokáže, zda nová napojení neovlivní zásobení stávajících odběratelů a nedojde ke zhoršení hydraulických poměrů na vodovodní síti. Bez provedení a vyhodnocení této analýzy není možné vydat v této chvíli souhlasná stanoviska.

2) Developerské projekty a nové firmy
Z důvodu nedostatečné kapacity zdrojů vody na vodovodní síti je samotné připojení předloženého developerského projektu, případně nové firmy, možné realizovat až po realizaci revitalizace prameniště Tři Dvory a rozšíření prameniště Veletov. Tyto investice jsou uskutečňovány za účelem zkapacitnění zdrojů. Zároveň musí být prokázáno, že bylo revitalizací dosaženo dostatečné kapacity zdrojů pro předložené projekty.

Druhou podmínkou pro realizaci předložených projektů je zajištění případného vyrovnávání denní nerovnoměrnosti odběrů vody vybudováním vlastní akumulace, nebo prokázaní, že vyvolané odběrové špičky předloženým projektem negativně neovlivní hydraulické podmínky na vodovodní síti.“

Vážení návštěvníci, dovolujeme si upozornit, že tyto stránky procházejí rekonstrukcí. Děkujeme za pochopení.

O sdružení

Vodohospodářské sdružení Kolín bylo založeno a zaregistrováno dne 18. 10. 1995 za účelem zajišťování komplexního provozu vodohospodářského majetku, který je ve vlastnictví sdružení. Dále za účelem zajišťování obnovy a rozvoje tohoto majetku.

Vodohospodářské sdružení Kolín od svého vzniku postupuje dle svých stanov, upraveny dle zákona
o obcích a nově zaregistrovány 17. 12. 2001, od tohoto data je Vodohospodářské sdružení Kolín dobrovolným svazkem obcí.

Zakládajícími členy Vodohospodářského sdružení Kolín jsou: město Kolín, obce Břežany I, Červené Pečky, Ovčáry, Plaňany, Tři Dvory, a Velim.

V roce 2003 se Vodohospodářské sdružení Kolín sloučilo s dobrovolným svazkem obcí VOKORA, skládající se z obce Kořenice a Ratboř, který tím zanikl a veškerý majetek přešel do majetku Vodohospodářského sdružení Kolín.

V červnu 2004 do Vodohospodářského sdružení Kolín vstoupila obec Křečhoř, v březnu 2009 obec Pašinka, v říjnu 2011 obec Konárovice, roku 2012 obec Veletov a naposledy v lednu 2017 obec Nebovidy. V současné době se Vodohospodářské sdružení skládá ze 14 členských obcí.

Nejvyšším orgánem svazku je Rada Vodohospodářského sdružení Kolín, která se skládá ze všech starostů členských obcí. Rada volí předsedu a místopředsedu.

Výkonným orgánem Vodohospodářského sdružení Kolín je jednatel svazku jmenovaný Radou Vodohospodářského sdružení Kolín.

Majetek svazku je tvořen příspěvky členů svazku složenými při založení na základě zakladatelské smlouvy, z majetku členských obcí, který byl vložen při vstupu do svazku a dále z majetku, který byl Vodohospodářskému sdružení převeden v rámci privatizace státního majetku Fondem národního majetku ČR. V době trvání se majetek rozrůstá o majetek vytvořený vlastní činností.

NAHORU